ХОЧУ В СИЛЬНУЮ ГРУППУ!

📌Как известно каждый язык делиться на уровни владения им. Так в базовой структуре существуют несколько уровней. В усреднённом варианте они выглядят так

Elementary – уровень A1
Pre-intermediate –уровень A2
Intermediate- уровень В1
Upper-intermediate – уровень В2
Advanced / Proficiency – уровень С1

✔️Требования ко всем уровням разные. Разные условия владения грамматикой или количество слов в словарном запасе, в интернете можно найти достаточно большое количество информации о всех уровнях.

❌Однако сегодня поговорим о том почему нельзя перепрыгивать уровни!

🤗Часто студенты уверенны, что если они «перепрыгнут» один уровень и присоединяться к более сильной группе, то «будет за кем тянуться» и они быстрее выучат язык. НИЧЕГО более ошибочного!

🚫Когда пропущен один уровень, то у Вас образуется слишком большой пробел в знаниях и новые знания просто не усваиваются, потому что им не на что «ложиться».
🚫Непонимание, о чем идет речь вызывает стресс в организме и полностью блокирует поступление информации.

🚫Как эффект у Вас получаются «осколочные знания». Это как пазл. Когда Вы собрали чуть-чуть в правом углу, чуть-чуть в левом и кораблик по середине, а вместе сложить все невозможно. Так и с языком, если Вы учитесь не на своем уровне, то получаете лишь частичные знания, а значит не может их полностью использовать.

😟Как результат – очень тяжело учить такого студента, т. к. нет возможности выбирать какие-то отдельные темы или случае в языке и приходится возвращается на предыдущий уровень и начинать все сначала.

✅Поэтому амбиции – это хорошо, но используйте их правильно! Учитесь старательно и в соответствии с Вашими знаниями и доверяйте советам опытных преподавателей.

Успехов Вам и упорства в изучении иностранных языков.

Ваша языковая школа в Щецине «Language Universe»

CHCĘ BYĆ W SILNEJ GRUPIE!
 Jak wiesz, każdy język jest podzielony na poziomy biegłości. Więc w podstawowej strukturze jest kilka poziomów. W przeciętnej wersji wyglądają one następująco
Elementary – poziom A1
Pre-intermediate — poziom A2
Intermediate – poziom B1
Upper-intermediate – poziom B2
Advanced / Proficiency – poziom C1
 Wymagania dla wszystkich poziomów są różne. Różne warunki gramatyczne lub ilość słów w słownictwie. Na Internecie można znaleźć wiele informacji na ten temat.
 Dziś jednak porozmawiajmy o tym, dlaczego nie możesz przeskoczyć przez poziom!
 Często uczniowie są pewni, że jeśli “przeskoczą” jeden poziom i dołączą do silniejszej grupy, “będą mieli na kogo się równać” i szybciej nauczą się języka. Nic bardziej mylnego!
 Kiedy jeden poziom zostanie pominięty, będziesz miał zbyt wiele luki w wiedzy, a nowej wiedzy po prostu nie nauczysz się, ponieważ nie ma ona fundamentu, gdzie się zatrzymać.
 Brak zrozumienia lekcji powoduje stres w organizmie i całkowicie blokuje przepływ informacji.
  Później pojawia się efekt “ułamków wiedzy “. To jest jak układanka. Kiedy zebrałeś trochę w prawym rogu, trochę w lewym i statek pośrodku, a razem nie da się wszystkiego poskładać do kupy. Jeśli nie uczysz się na właściwym poziomie, to otrzymujesz tylko częściową wiedzę, co oznacza, że nie będziesz w stanie w pełni z niej skorzystać.
 W rezultacie bardzo trudno jest nauczyć takiego studenta, ponieważ nie ma możliwości wyboru konkretnego tematu lub przypadku w języku i wyłącznie go tłumaczenie. W takim razie trzeba wrócić do poprzedniego poziomu i zacząć wszystko od nowa.
 Więc ambicje są dobre, ale używaj je z głową! Ucz się dokładnie i zgodnie ze swoją wiedzą i zaufaj radom doświadczonych nauczycieli.
 Życzymy powodzenia i wytrwałości w nauce języków obcych.
Twoja szkoła językowa w Szczecinie „Language Universe”
#Language_universe #języki_obce_szczecin #angielski #niemiecki #wloski #polski #rosyjski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *